กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประดิษฐ์ นารีรักษ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2552Doctor of Philosophy EnglishUniversity of MadrasIndia
ปริญญาโท2544Master of Arts English Language and LiteratureMadras Christian CollegeIndia
ปริญญาตรี2542พุทธศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000624 การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในเนื้อหาบทเพลงโดยบรูโน่มาร์ส หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000465 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตร ผู้ร่วมวิจัย
R000000395 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000394 การศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยผู้วิจัย
R000000358 การวิเคราะห์ความหมายภาษาไม่ตรงตัวในอัลบั้มอัลอัลทเมทคอลเลกชั่นครบ 15 ปี ของไมเคลเลิร์นทูร็อค หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000027 การศึกษาวิเคราะห์บทละครแนวจินตนาการของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทละครเรื่อง The Tempest หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000094 การศึกษาวิเคราะห์อคติเป็นให้ตัวละครในเรื่องคิงเลียร์ตกลงสู่ความเสื่อม หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล