กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางอนุธิดา เพชรพิมูล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,บธ.ม.(การเงิน)การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยภาคกลางThailand
ปริญญาตรี2550บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)Business Administration (Financial and Banking)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเติบโตของจีนต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างและภูมิภาค"  ได้รับความรู้ในเรื่องของการเติบโตของจีนกับโอกาสและความท้าทายต่อไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบทบาทของจีนต่อโครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การลงทุนของนักลงทุนจีน ทิศทางและแนวโน้มและการลงทุนของนักลงทุนไทยในจีน แนวโน้มการลงทุนและการวางแผนการตลาด การเตรียมพร้อมรับมือในส่วนของวิสัยทัศน์และนโยบาลรัฐบาลสำหรับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโอกาสการดำเนินธุรกิจและความร่วมมือระหว่างจีนกับภาคเหนือตอนล่างของไทยในการขยายพื้นที่เศรษฐกิจและความร่วมมือในการลงทุนในอนาคต นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการปรับประยุกต์ในรายวิชาให้มีความสอดคล้องทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประกอบการเขียนบทความวิชาการ ตำราหรือหนังสือ เพื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนหรือการทำผลงานทางวิชาการ 15/08/2556