กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิทยา คามุณี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2551ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2546ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2528ครุศาสตรบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษาวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล