กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนงลักษณ์ จันทร์พิชัย
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนฟิสิกส์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนฟิสิกส์)การสอนฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2549วิทยาศาสตรบัญฑิต (ฟิสิกส์)วิทยาศาสตรบัญฑิต (ฟิสิกส์)ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพฟิสิกส์ ณ หอดูดาว สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่มีนักศึกษาจำนวน3คนคือน.ส. อรสา อินยัง น.ส. หนึ่งฤทัย อินทะนะ นาย สาธิต ยอดธนาทอง มีความยินดีหากมีการส่งนักศึกษารุ่นต่อไปซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยฝึกและโปรแกรมวิชา 15/08/2556