กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาภาษาจีนดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2560Doctor of LiteratureศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตLinguistics and Applied LinguisticsWuhan UniversityChina
ปริญญาโท2554MTCSOLศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตTeaching ChineseSouth China Normal UniversityChina
ปริญญาตรี2551ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ส่ง นศ. เข้าอบรมภาษาจีนระยะสั้น เดินทางไปส่งนศ.เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ. มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวแห่งกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน การเข้ารับฟังอบรมภาษาจีนทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา ซึ่งจะช่วยให้นศ.มีพัฒนาการทางภาษาจีนได้ดีและทำให้นศ.สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบันได้ 15/08/2556
การอบรมสื่อการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีน  ทางมาหาลัยเซียะเหมิน ประเทศจีน ช่วยมือกัสำนักงานฮั่นปั้น/สถาับนขอจื้อ จัดการอบรมสื่อสารการสอนและเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับอาจารย์ในการอบรมดังนี้ 1.ทางหน่วยงานจัดอบรมฯได้แนะนำสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน เช่นหนังสือเรียน CD เว็บไซต์ แหล่งข้อมู,ต่างๆ 2.มีการแนะนำเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ 3.มีการแลกเปลี่ยน/แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมด้านการเรียนการสอน พร้อมการเขียนแผนฯ 4.มีการสรุป/วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ของเทคนิค และวิธีการสอนภาษาจีน ของอาจารย์ชาวไทย ทั้ง 4 ข้อ คือ สรุปเนื้อหาของการอบรมฯ ในครั้งนี้ จากการเข้าอบรมฯในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ความรู้ในด้านนี้ยังมีไม่มากพอ ส่วนในด้านเทคนิคการสอนภาษาจีนนั้นทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีและเทคนิคไหม่ๆที่ทำให้การสอนได้ผลดี นอกจากนี้การอบรมฯในครั้งนี้ ยังทำให้ข้าพเจ้าได้พบปะกับอาจารย์สอนภาษาจีนชาวไทยจากมหาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนของแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆร่วมถึงเป็นการสร้างเครื่อข่ายกับอาจารย์สอนภาษาจีน ของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วประเทศ 15/08/2556