กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายบัญชา วัฒนาทัศนย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2553ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดThailand
ปริญญาโท2559ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาจีนมหาวิทยาลัยครูฮวาจง (Central China Normal University)China
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งการกล่าวสุนทรพจน์ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและได้รับประสบการณ์ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน ฝึกทักษะการพูดให้ดีขึ้น 15/08/2556
อบรมสัมนาเครือข่ายผู้สอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน หัวข้อเทคนิคการสอน ภาษาจีนพื้นฐาน- - ความสำคัญและบทบาทของภาษาจีนพื้นฐานที่มีผลต่อโลกในยุคปัจจุบัน - แนวทางการสอนภาษาจีน - ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียนการสอนภาษาจีน - เทคนิค กรสอน ภาษาจีน สำหรับผู้เรียน ภาษาจีนเบื้องต้น - สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รัยจากการอบรมครั้งนี้ นำมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน และนำแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน มาใช้ จัดการแก้ไขไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ-15/08/2556