กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวมาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555Master of EducationศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตTeaching ChineseJinan UniversityChina
ปริญญาตรี2552ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
กิจกรรมจัดค่ายส่งเสริมความพร้อมทักษะภาษาจีนสู่สากลและอาเซียน     15/08/2556