กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนิศากร ประคองชาติ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2550ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)ภาษาอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีThailand
ปริญญาโท2542ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ภาษาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลThailand
ปริญญาตรี2536 อักษรศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา 1.นโยบายความร่มมือด้ายต่างประเทศ 2.การจัดทำยุทธศาสตร์ด้ายต่างประเทศ 3.การดำเนินกิจกรรม/โครการใหม่ 4.การสำรวจความคิดเห็นการดำเนินงานด้ายต่างประเทศ 5.แนวทางการประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกาาไทยกับสำนักงานคณะกรรมการอุดศึกษา ไดัรับทราบนโยบายความร่วมมือและการดำเนินการด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวมทั้ง ความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษาไทยเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างปรพเทศของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 15/08/2556
UECA Minsion Thailand 2013      15/08/2556
โครงการร่วมมือในการฝึกอบรมทุน