กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววิชุรา วินัยธรรม
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตภาษาอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีThailand
ปริญญาโท2546ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2543ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching in the ASEAN Economic community 2015   นำความรู้ ข้อเสนอแนะ และการระดมความคิดในการจัดการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 15/08/2556