กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายกมลวัฒน์ ภูวิชิต
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2548หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2542ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.บ.(ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล