กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตIslamic Lawสถบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2563- ภาษาและการสื่อสารนิด้าThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึกษาดูงาน ในการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โปรแกรมวิชาได้รับประสบการณ์ใหม่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรโปรแกรมวิชาระหว่าง อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โปรแกรมวิชาภาษอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และคณาจารย์,นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1.ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน 2.นักศึกษาสามารถนำไปใช้ปรับใช้กับชีวิตจริง 15/08/2556
พานักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ(Speech Competition) ไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งประเทศไทยได้มีการเตรียมพร้อมในหลายด้านเพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษาอังกฤษ