กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประสิทธิ์ สิทธิดา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2551ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษธุรกิจ-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล