กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละครดำรงตำแหน่ง
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละครดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.ภาษาไทยภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2553 ครุศาสตร์บัณฑิตค.บ.นาฏศิลป์นาฏศิลป์วิทยาลัยครูสวนสุนันทาThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000516 การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง ระบะ รำ ฟ้อน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000022 เพลงและการแสดงพื้นบ้าน ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000023 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีต่อศิลปะการแสดงในงานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000052 บทบาทของนาฏศิลป์โปรแกรมนาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: กรณีศึกษาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ค ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอเมริกา ประเทศตุรกี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000078 บทบาทครูผู้สอนนาฏศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชรกับนาฏยประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000103 บทบาทนาฏศิลป์และการแสดงพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล