กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวัลลภ ทองอ่อน
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2525การศึกษาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)การศึกษาบัณฑิต (สังคมศาสตร์)สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการถอดองค์กร ม้าด้านประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการถอดบทเรียนด้านประวัติศาสตร์ ความทรงจำของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ชุมชน นี้ ชุมชนครชุม กำแพงเพชร -พัฒนาท้องถิ่น -ศึกษาการคุกคามต่อชุมชน 15/08/2556
การศึกษาภาครายวิชาภูมิศาสตร์ทางการภาพ เรื่องลักษณะภูมประเทศที่เกิดจากการกระทำของคลื่อน ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำน้ำใต้ดิน ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของคลื่น พัฒนาศักยภาพผู้เป็นด้านพื้นที่และการประยุกต์ใช้ 15/08/2556
การศึกษาภูมิศาสตร์ภาคสนาม การศึกษาภูมิศาสตร์ครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาศูง ศึกษาพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นในแต่ละภูมิประเทศ การศึกษาภาคสนามครั้งนี้ใช้ประกอบวิชาการแปลความหมายจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนไปมากขึ้น 15/08/2556