กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพิษณุ บุญนิยม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2553ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียThailand
ปริญญาตรี2554ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิตบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2547การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)Educational ManagementมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2546ศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2545พุทธศาสตรบัณฑิตปรัชญาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพ ณ 1. ศาลเยาวชนกำแพงเพชร 2. ร้านเพชรพลาสติกคลองลานพัฒนา 1. ได้รับทราบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2. ได้รับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 3. สารมารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รปส. ได้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ ผู้ใช้บัณฑิต  
ประชุมคณะแพทย์เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ