กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตThailand
ปริญญาโท2543Master of Arts (Public Administration)Master of Arts (Public Administration)Public AdministrationMadras Christian College, IndiaIndia
ปริญญาตรี2540พุทธศาสนบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)พุทธศาสนบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล