กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2551รัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2548รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     15/08/2556