กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชลธิชา แสงงาม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2552วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาตรี2543วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
สร้าง Android Application อย่างมืออาชีพด้วย PhoneGap Framwork