กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
ปริญญาโท2552วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2548วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ประชุมหารือการปรับเปลี่ยนวัสดุพื้นอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ แม่สอด ทดสอบ