กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2561ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษามรภ.มหาสารคามThailand
ปริญญาโท2554วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2550วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์)วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรังสิตThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล