กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายมัย ตะติยะ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2527การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)ศิลปคึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและศึกษาดูงานในต่างแดน ศึกษาดูงานณ. วิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกันและกัน นำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 15/08/2556