กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวธวชินี ลาลิน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2547ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)(เกียรตินิยมอันดับสอง)พัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล