กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2545ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตอุดมศึกษาอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2530นิเทศศาสตรบัณฑิตการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาโท2526ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาไทยการสอนภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2521การศึกษาบัณฑิตภาษาไทยภาษาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล