กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประพล จิตคติ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2566ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2551ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยรังสิตThailand
ปริญญาตรี2546ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาเอก2565ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฎิบัติเรื่อง การอบรมมาตราฐานคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตร กลยุทธิ์การสอนและการประเมินผลฯ How to assessment from TQF 5 Domains 1.Ethical and moral development ethic for tour Guide -Case study -Group report (3-4 Group)+positive/negative -Conclusion and summary -Government policy -use for subject process. -use for TQF 3 design. -use for assessment in subject. as case study ,role play  03/01/2564
สัมนาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของกลยุทธ์ต้องนำแผนไปทำนอกจากนี้การดำเนินะธุรกิจจำเป็นต้องใช้5w1h และ4cs นำไปใช้ด้านการเรียนการสอนด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 15/08/2556
มหกรรมภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ต้นแบบแห่งการพัฒนาผลิกโฉมหน้าผลิตภัณ์โอทอป คือโครงการที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น นำไปต่อย่อดคิดโจทย์พัฒนาท้องถิ่น 15/08/2556