กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายการันต์ เจริญสุวรรณ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมครบวาระ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมครบวาระ
02/04/256421/11/2565คณบดีคณะวิทยาการจัดการครบวาระ
16/12/256516/12/2569คณบดีคณะวิทยาการจัดการดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2551ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการท่องเที่ยวRungsit UniversityThailand
ปริญญาตรี2545ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสถาบันราชภัฏราชนครินทร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล