กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2557ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบันฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศInformation TechnologyมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2551วท.บวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)Thailand
อนุปริญญา2549อนุปริญญาวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ฝึกอบรมหลังสูตร Responsive Web Design กับ Adobe Drean weaver     19/08/2556