กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายจักรพันธ์ หวาจ้อย
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
21/11/256521/11/2565ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2550วิศวกกรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ได้ไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการถอน ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ. กาญจนบุรี