กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางชาลี ตระกูล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก - ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2541เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2530เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศมาเลเซียเน้นการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญ มาพัฒนาการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 15/08/2556