กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางราตรี สิทธิพงษ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)เศรษฐศาสตร์สหกรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาตรี2528เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง)เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การพัฒนาเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่าย