กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2547วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาเอก2560ภูมิสารสนเทศวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)ภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล