กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/256401/04/2564ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2552ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การท่องเที่ยว)การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยรังสิตThailand
ปริญญาตรี2544ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)Travel Industry Managementสถาบันราชภัฏราชนครินทร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศ นิเทศนักศึกษา นำข้อเสนอแนะของสถานการมาประกอบใช้  
สนามบิน เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ นักศึกษาสามารถผ่านกระบวนการการออกนอกประเทศได้  
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบปิค ครม. จัดซื้ออุปกรณ์   15/08/2556