กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพEntomologyวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกThailand
ปริญญาตรี2558ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2537ประกาศนียบัตรวิชาชีพ COMMERCIAL LINES INSURANCEวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล