กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
ปริญญาโท2553การจัดการมหาบัณฑิตการจัดการมหาบัณฑิตการจัดการนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลThailand
ปริญญาตรี2550บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยอััสสัมชัญ Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล