กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
06/12/256506/12/2565ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการบัญชีดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยภาคกลางThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2562ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาตรี2549บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจ (การบัญชี)การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีหมู่เรียน 5515301 1.ความเป็นมาของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.การดำเนินงาน การปลูกพืชทางการเกษตรและการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑืพืชพันะุ์ทางการเกาตรเพื่อส่งไปขาย การปลุกพืชผลทางการเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กระเพรา สัปรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆและทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนหนึ่งของโครงการ ทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก้บน้ำหนองเสือ เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ณ บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งโครงการนี้สอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   15/08/2556