กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเลเกีย เขียวดี
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาดำรงตำแหน่ง
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2555ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตSocial Studies Educationมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2545วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล