กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
06/07/256406/07/2564ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการบัญชีดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
ปริญญาโท2554บัญชีมหาบัณฑิตบัญชีมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
ปริญญาตรี2550บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมบัญชีครัวเรือน ออกบริการวิชาการให้แก่นักเรียน ร.ร ทุ่งมหาชัย จำนวน 35 คน เพื่อสอนจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็น ลง บัญชีได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้เพื่อสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและรู้จักออมประหยัด พอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15/08/2556