กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายมนตรี ใจแน่น
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/256401/04/2564ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554การศึกษามหาบัณฑิตเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกาษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษาComputer EducationมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2551บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla 2.5 -ภาพรวมของ Joomia ตั้งแต่เาอรืชั่น 1.5 ,1.6 ,1.7 ,และ2.5 -การติดตั้ง Joomia 2.5 และการจัดการเบื้องต้น -การปรับค่าเบื่องต้นก่อนสร้างเว็บ -สร้างบทความเนื้อหาเว็บภาพและลูกเล่นในบทความแบบเว็บสมัยใหม่ -การสร้างเมนูและจัดการเมนูใน Joomia 2.5 เพื่อเพิ่มความหน้าสนใจให้เว็บ -การสร้างและจัดการระบบสมาชิก -คาดว่านำไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและคอมพิวเตอรืกราฟฟิก ในรูปแบบ E-Learning ซึ่งเป็นการเรียนแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงคื ของบทเรียน แบบฝึกหัด เนื้อหา ซึ่ง นศ. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดเวลา และนักศึกษาสามรถสอบถาม ปรึกาา สิ่งที่ไม่เข้าใจหรือปัญหาต่าง ๆ ได้ เน้นในส่วยให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกค์ใช้ได้ -คาดว่าจะนำความรู้ที่ได้อบรมมา นำมาช่วยพัมนาเว็บไซต์ของโปรแกรม 15/08/2556