กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันโปรแกรมวิชาเคมีดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2542วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมี)วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต(เคมี)เคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2538วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)เคมีสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล