กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปริญญาดุษฏีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2546ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2536ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)อุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลกThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล