กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  พนักงานราชการ
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การไปอบรมเกี่ยวกับผู้ปฏบัติงานสหกิจศึกษาได้ทราบถึง สหกิจศึกษาคืออะไรและวิธีการทำสหกิจศึกษาต้องทำขั้นตอนต่างๆ อย่างไร สามารถนำประโยชน์ในการอบรมในครั้งนี้มาปรับใช้ในอนาคตของเรา 15/08/2556