กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายณัฐพล บ้านไร่
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2551ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษจิตวิทยาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2563ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สันสกฤตศึกษา)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษาภาษาสันสกฤตมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาโท2555ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต)ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตมหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาตรี2555ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2554สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
วุฒิกลุ่มอื่นที่หน่วยงานผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะตำแหน่ง2551วุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544การศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการThailand
ปริญญาตรี2547ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมร     15/08/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเชิงปฏิบัติการ "อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย"     21/02/2562
โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต: อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย