กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปุญชรัสมิ์ กีรติพรนิภัทธิ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามThailand
ปริญญาโท2553เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตEconomicsสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ประเทศไทยThailand
ปริญญาตรี2543เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล