กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
31/03/256431/03/2564ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตBusiness AdministrationมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2555บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตBusiness AdministrationมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาตรี2550บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล