กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์Computer ScienceมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2553วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เข้าร่วเข้าร่วมการอบรมณ์การเตรียมความพร้อมและเพื่อประสิทธิภาพผู้เข้าแข่งขัน ACM - ICPC - ได้ความรู้ด้านโปรแกรม PCA2 ที่ใช้ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับภูมิภาคและนานาชาติ - ได้ความรู้เรื่องการใช้ structure data มาใช้ในการแก้ไขโจทย์ ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ - ได้ความรู้ด้านการวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษในการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนโปรแกรม - ได้รู้จักและเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสถาบันต่างๆในภาคเหนือ - นำไปพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนในการวิชาการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป - สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเขียนดปรแกรมระหว่างสถาบันต่างๆ ในภาคเหนือ 15/08/2556