กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2565ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยพะเยาThailand
ปริญญาโท2555ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยพะเยาThailand
ปริญญาตรี2552การท่องเที่ยวบริหารธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล