กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอังคณา ตาเสนา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2563ดุษฎีมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาตรี2552เศรษฐศาสตรบัณฑิตเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล