กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศุภโชคชัย นันทศรี
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2559ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)Communication ArtsมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาโท2550ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตบริหารงานวัฒนธรรมการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2546นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)Communication ArtsมหาวิทยาลัยกรุงเทพThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล