กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2556วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาโท2552วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยววิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2550วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000669 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นมะม่วงจากกระบวนการหมักด้วยAcetobacter xylinum หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000658 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดโปรตีนออกจากเซลล์จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000594 การคัดเลือกจุลินทรีย์ 20 สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อในสภาวะเขย่า หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล