กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2551วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากThailand
ปริญญาโท2558วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล