กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2556ภาษาจีนภาษาจีนTeaching Chinese LanguageSoochow UniversityChina
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก2564- ภาษาจีนประเทศจีนThailand
ปริญญาตรี2551ศิลปศาสตรบัณทิตศิลปศาสตรบัณทิต(ภาษาจีน)ภาษาจีนมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยาThailand
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล